You are here: Home Products MicroSight MicroSight Simpli System

ปรัชญาการออกแบบแอพพลิเคชั่นระบบงานพยาธิวิทยา เน้นความเรียบง่ายในการใช้งาน แต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติต่างๆ อย่างครบครัน

?

ไม่ว่าการค้นหาข้อมูล การแสดงรายงานสรุปต่างๆ การแสดงผลตรวจ และการอ่านผลผ่านทางอินเตอร์เน็ต สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ไม่สับสน รองรับการขยายตัวของระบบได้ไม่จำกัดการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ในองค์กรก็สามารถพัฒนาให้สื่อสารกันได้อย่างอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้วิธีใช้งานได้ในเวลาอันรวดเร็ว

?

สอบถามรายละเอียดได้ที่

กิตติโชติ หาญฐิติกุล

08-9795-7722


?